gustavo-quepon-pF_2lrjWiJE-unsplash

Garantievoorwaarden

A. Garantie reikwijdte

 1. Deze garantievoorwaarden (de “Garantievoorwaarden”) zijn van toepassing op elke verkoop van Producten (zoals hierna gedefinieerd) door BluBase B.V. (“BluBase”) aan een derde partij (“Koper”). De Garantievoorwaarden maken integraal onderdeel uit van, en worden beheerst door, de bepalingen in de overeenkomst (inclusief een bevestigde order) die wordt aangegaan tussen BluBase en de Koper voor de verkoop van Producten (elk, inclusief de van toepassing zijnde Algemene Verkoopwaarden van BluBase, een “Koopovereenkomst”). In het geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in een Koopovereenkomst en de bepalingen in deze Garantievoorwaarden, prevaleren de eerstgenoemde bepalingen.
 2. Deze Garantievoorwaarden zijn enkel van toepassing op Koopovereenkomsten die rechtstreeks met BluBase zijn aangegaan. Klanten van eventuele wederverkopers van Producten dienen eventuele aanspraken op garantie uitsluitend te richten aan de wederverkoper van wie zij het betrokken Product hebben aangeschaft en niet aan BluBase.
 3. Onder de hierin neergelegde voorwaarden garandeert BluBase dat de montageproducten voor zonnepanelen, inclusief de Solar Construct Nederland en SolarStell montageproducten, die door BluBase onder de Koopovereenkomst zijn geleverd (de “Producten”) voor een periode van 20 (twintig) jaar vanaf de datum van levering door BluBase of voor een zodanig langere termijn als aantoonbaar dwingendrechtelijk onder het toepasselijk recht is voorgeschreven (de “Garantieperiode”) vrij zullen zijn van materiële gebreken in materiaal en vakmanschap en zullen conformeren aan de functionele en technische specificaties zoals neergelegd in de productdocumentatie die door BluBase met betrekking tot de Producten is verschaft (de “Specificaties”).
  B. Garantieprocedure
 4. Elke aantoonbare tekortkoming van een Product om te voldoen aan de garantie zoals in artikel 3 van deze Garantievoorwaarden neergelegd (een “Gebrek” of “Gebrekkig Product”) dient door de Koper schriftelijk (waaronder per email) aan BluBase te worden gemeld zodra de Koper daarvan op de hoogte raakt, waarbij de melding alle informatie dient te omvatten die de Koper redelijkerwijs bekend is met betrekking tot het beweerdelijke Gebrek, waaronder, indien toepasselijk, foto’s of video-opnamen van het beweerdelijke Gebrek.
 5. De Koper zal BluBase zonder onnodige vertraging alle additionele informatie en medewerking (waaronder toegang tot opstellingsfaciliteiten en locaties) verschaffen die BluBase redelijkerwijs verzoekt met betrekking tot (beweerdelijk) Gebrekkige Producten teneinde BluBase in staat te stellen om elke garantieclaim te kunnen beoordelen. Op verzoek van BluBase zal de Koper voorts, op kosten van BluBase en overeenkomstig haar instructies, de beweerdelijk Gebrekkige Producten voor onderzoek aan BluBase zenden dan wel aan een door BluBase aangewezen dienstverlener.
 6. BluBase dan wel de door haar aangewezen dienstverlener zal beoordelen of beweerdelijk Gebrekkige Producten inderdaad zijn gedekt door de garantie die in deze Garantievoorwaarden wordt verstrekt en de Koper schriftelijk op de hoogte stellen van de uitkomst van deze beoordeling. In het geval dat door BluBase of haar aangewezen dienstverlener wordt vastgesteld dat dergelijke Producten als Gebrekkige Producten hebben te gelden, zal BluBase de garantieverplichting ten aanzien van het Gebrek bepalen waarop de Koper overeenkomstig deze Garantievoorwaarden aanspraak maakt. Ten aanzien van elk Product waarvan door BluBase het beweerdelijke Gebrek niet kan worden gevalideerd: (i) zal BluBase het Product (indien het Product aan BluBase is toegezonden voor beoordeling) aan de Koper terugzenden op diens kosten, en (ii) zal de Koper aan BluBase onverwijld op haar eerste verzoek de redelijke kosten vergoeden die door BluBase zijn gemaakt om de garantieclaim te beoordelen.
  2
 7. Elk Gebrek dat klaarblijkelijk door het transport van Producten kan zijn ontstaan dient, voor zover BluBase voor dit transport verantwoordelijk is, binnen 48 uur na levering aan BluBase te worden gemeld en in dat geval steeds met bijvoeging van foto’s of video-opnamen van het beweerdelijke Gebrek. BluBase is enkel verantwoordelijk voor Gebreken die door transport ontstaan als het transport door of ten behoeve van BluBase is verricht en de Koper niet voor dat transport verantwoordelijk was.
 8. Een garantieclaim geeft de Koper niet het recht om de nakoming van zijn verplichtingen onder de Koopovereenkomst op te schorten.
  C. Garantieverplichtingen
 9. Nadat BluBase heeft vastgesteld dat een beweerdelijk Gebrek kwalificeert als een Gebrek waarop de garantie van BluBase onder deze Garantievoorwaarden van toepassing is, dan zal BluBase zo spoedig als praktisch mogelijk, naar haar keuze en op haar kosten:
  (a) het Gebrekkige Product repareren;
  (b) het Gebrekkige Product vervangen door een nieuw, vergelijkbaar Product, in welk geval de Koper het Gebrekkige Product aan BluBase, op haar kosten, zal retourneren; of
  (c) indien reparatie of vervanging naar de mening van BluBase niet redelijkerwijs mogelijk is, aan de Koper het aankoopbedrag voor het Gebrekkige Product terugbetalen, onder aftrek van het pro-rata bedrag (berekend op basis van een lineaire afschrijving over de gehele Garantieperiode) voor de periode waarin de Koper het Product zonder enig Gebrek heeft kunnen gebruiken, in welk geval de Koper het Gebrekkige Product aan BluBase, op haar kosten, zal retourneren.
 10. BluBase en de Koper kunnen ook schriftelijk overeenkomen dat de Koper het Gebrekkige Product zal behouden en dat BluBase een deel van het aankoopbedrag voor dat Product zal restitueren.
 11. De Koper zal, op zijn kosten, BluBase alle redelijke medewerking (waaronder toegang tot opstelfaciliteiten en locaties) verlenen die nodig is om de garantieverplichtingen ten aanzien van Gebrekkige Producten te kunnen uitvoeren.
 12. Met betrekking tot een Product dat is vervangen of gerepareerd onder garantie zal de oorspronkelijke Garantieperiode van toepassing zijn (dat wil zeggen de Garantieperiode die loopt vanaf het moment dat het Product oorspronkelijk werd geleverd).
 13. Behoudens voor zover anderszins in de Koopovereenkomst is overeengekomen of door dwingendrechtelijke verplichtingen onder het toepasselijk recht wordt vereist, vormen de garantieverplichtingen zoals neergelegd in deze Garantievoorwaarden de uitsluitende aansprakelijkheid van BluBase en de uitsluitende rechten van de Koper ten aanzien van elk Gebrek.
  D. Garantie uitsluitingen
 14. Geen garantie is van toepassing op, en BluBase is niet aansprakelijk voor, een Gebrek:
  (a) dat niet binnen de Garantieperiode aan BluBase is gemeld in overeenstemming met deze Garantievoorwaarden;
  (b) dat niet op nadelige wijze de functionaliteit van het Product beïnvloedt, waaronder kleine gebreken zoals krassen, vlekken, oppervlakkige corrosie, verkleuringen, etc.;
  (c) dat ontstaat als gevolg van het transport van het Product, anders dan transport onder de verantwoordelijkheid van BluBase;
  3
  (d) dat ontstaat als gevolg van producten, componenten of materialen van derden die door de Koper in samenhang met het Product worden gebruikt en die niet door of namens BluBase voor zodanig gebruik zijn geleverd of welk gebruik niet uitdrukkelijk door BluBase is geautoriseerd;
  (e) dat ontstaat door gebruik van het Product anders dan overeenkomstig de Specificaties of op een andere wijze dan het normale, beoogde gebruik;
  (f) dat ontstaat door onjuiste behandeling, opslag, montage, belasting of installatie van het Product dan wel door de opslag, montage, belasting of installatie die niet in overeenstemming is met de door BluBase verstrekte instructies;
  (g) dat ontstaat door het monteren van het Product op een gebouw, dak of andere constructie dat of die niet daarvoor geschikt is;
  (h) dat ontstaat door wijzigingen, vervangingen (waaronder het vervangen van onderdelen) of reparaties ten aanzien van het Product anders dan door of namens BluBase of met de uitdrukkelijke autorisatie van BluBase;
  (i) dat ontstaat door overmacht, waaronder (zonder beperking) hagel, bliksem, storm, vloed, explosies, brand, vandalisme, extreme windsnelheden of temperaturen, andere extreme weersomstandigheden, of enige andere vorm van overmacht die in de Koopovereenkomst is benoemd of onder het toepasselijk recht opgeld doet;
  (j) dat ontstaat bij gebrek aan gedegen professioneel onderhoud, niet naleving van de geldende installatie en/of montagevoorschriften, onkundig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, normale slijtage en veroudering, slecht uitgevoerde montage, of schade door chemische, elektrische, elektrolytische, corrosieve en/of milieu-invloeden; en/of
  (k) dat ontstaat wanneer niet de juiste aantallen of componenten zijn gebruikt, zoals voorgeschreven in de montagevoorschriften en calculators, of wanneer het gebouw, dak, de dakbedekking of de constructie niet geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen met de Producten.
  Laatst gewijzigd: 1 oktober 2022.