gustavo-quepon-pF_2lrjWiJE-unsplash

Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0010-7819 op 3 oktober 2022.

 1. BEDRIJFSGEGEVENS
  BluBase B.V.
  KVK-nummer: 56828462
  BTW-nummer: NL852320553B01
 2. DEFINITIES EN INTERPRETATIE
  In deze Algemene Verkoopvoorwaarden hebben termen waarvan de eerste letter uit een hoofdletter bestaat, de betekenis zoals beschreven in Bijlage 1 (Definities).
 3. TOEPASSINGSGEBIED EN TOEPASSLIJKHEID
  3.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden gelden voor ieder Aanbod en iedere Overeenkomst behoudens voor zover in het Aanbod of in de Overeenkomst daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in deze Algemene Verkoopvoorwaarden en het bepaalde in een Aanbod of Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in het Aanbod of in de Overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen de Garantievoorwaarden en de overige bepalingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden, prevaleren de Garantievoorwaarden.
  3.2 De toepasselijkheid op een Aanbod of Overeenkomst van algemene aankoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden gebruikt door een Klant (ongeacht of dergelijke voorwaarden zijn vermeld in een (in)kooporder, factuur of in enige correspondentie tussen Partijen, of zijn geïmpliceerd door handel, gewoonte of gebruik, praktijk, of gang van zaken) is uitgesloten, tenzij dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door BluBase zijn aanvaard.
  3.3 De Klant erkent en stemt ermee in dat de Klant in het kader van elk Aanbod en elke Overeenkomst handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en niet als Consument.
  3.4 BluBase kan deze Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde wijzigen en zal zich in redelijkheid inspannen om de Klant daarvan tijdig op de hoogte te stellen (hetgeen ook een algemene kennisgeving via de Website kan omvatten). Dergelijke wijzigingen zijn ook van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten die zijn uitgebracht of gesloten na de datum waarop dergelijke wijzigingen van kracht worden. Elke wijziging van een Overeenkomst nadat deze is gesloten, dient schriftelijk te worden overeengekomen door de bevoegde vertegenwoordigers van elke Partij.
  3.5 Mocht een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden of van een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, dan laat dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onverlet. De Partijen zullen in dat geval te goeder trouw onderhandelen om een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling onverwijld te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die, voor zover mogelijk, de oorspronkelijke bedoeling weergeeft. Het niet of met vertraging uitoefenen van een recht of rechtsmiddel waarin deze Algemene Verkoopvoorwaarden, een Overeenkomst of het toepasselijk recht voorzien, vormt geen verklaring van afstand van recht of rechtsmiddel of een verklaring van afstand van andere rechten of rechtsmiddelen, en geen enkele afzonderlijke of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel verhindert de verdere uitoefening van het recht of rechtsmiddel of de uitoefening van een ander recht of rechtsmiddel.
 4. AANBOD EN OVEREENKOMST(EN)
  4.1 Ieder Aanbod, ook indien deze een termijn voor aanvaarding bevat, bindt BluBase pas nadat een Overeenkomst overeenkomstig deze Algemene Verkoopvoorwaarden tot stand is gekomen.
  4.2 Een Aanbod vervalt automatisch indien de Producten die deel uitmaken van de Aanbod niet langer beschikbaar zijn voor aankoop, en indien het Aanbod niet binnen een termijn van 30 (dertig) dagen na de datum waarop het Aanbod werd gedaan of een andere aanvaardingstermijn zoals vermeld in het Aanbod, door de Klant wordt aanvaard.
  4.3 De Klant is als enige verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van alle door of namens hem aan BluBase verstrekte informatie en erkent en stemt ermee in dat BluBase zich bij het opstellen van een Aanbod of Overeenkomst mag baseren op dergelijke informatie.
  4.4 Onverminderd 4.3 en hieronder, zal BluBase zich in redelijkheid inspannen om ervoor te zorgen dat de door haar in een Aanbod verstrekte informatie volledig en juist is, maar zal niet gebonden zijn aan kennelijke fouten of verschrijvingen in een Aanbod.
  4.5 BluBase zal zich naar redelijkheid inspannen om ervoor te zorgen dat afbeeldingen van Producten en algemene informatie over Producten op haar Website (inclusief in brochures en productdocumentatie die door BluBase via haar Website of anderszins beschikbaar worden gesteld) een nauwkeurig beeld weergeven van het Product, maar zij is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen van de werkelijke Producten ten opzichte van dergelijke afbeeldingen of informatie.
  4.6 De Klant kan schriftelijke aankooporders indienen voor de levering van Producten en zal, indien van toepassing, het door BluBase voorgeschreven formulier voor dergelijke aankooporders gebruiken.
  4.7 Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat de Klant een Aanbod schriftelijk heeft aanvaard of een schriftelijke aankooporder voor Producten bij BluBase heeft ingediend en (a) een dergelijke aanvaarding of aankooporder schriftelijk is bevestigd door een bevoegde vertegenwoordiger van BluBase, of (b) BluBase aantoonbaar is overgegaan tot levering van Producten onder het Aanbod of de aankooporder.
  4.8 Voordat BluBase de aankooporder heeft bevestigd, kan de Klant een aankooporder annuleren of wijzigen door BluBase schriftelijk van deze annulering of wijziging te informeren. Een annulering of wijziging nadat BluBase al bevestigd heeft, kan door BluBase worden geweigerd, of, naar inzicht van BluBase, worden geaccepteerd onder de voorwaarde dat de Klant de door BluBase hiervoor gemaakte kosten vergoedt.
 5. LEVERING
  5.1 Tenzij anders bepaald in een Overeenkomst, levert BluBase de Producten Ex Works (Incoterms 2020) in een passende verpakking op de locatie die door BluBase in de Overeenkomst of anderszins schriftelijk aan de Klant is medegedeeld. In het geval dat levering door BluBase op een locatie van de Klant is overeengekomen, is BluBase, ongeacht de gekozen Incoterms en tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd om alle kosten van export- en importheffingen en transport (inclusief verzekering tijdens transport) gemaakt voor de levering van de Producten door te berekenen aan de Klant.
  5.2 BluBase is gerechtigd de Producten op grond van een Overeenkomst in gedeelten te leveren en betaling van een deellevering te verlangen alvorens tot de volgende deellevering over te gaan.
  5.3 Het risico van schade aan of verlies van de Producten gaat over op de Klant bij levering van de Producten overeenkomstig Artikel 5.1. Het juridische eigendom van de Producten gaat pas over op de Klant bij volledige betaling door de Klant van de verschuldigde koopprijs voor de Producten en tot dat moment rust op de betreffende Producten een eigendomsvoorbehoud en (i) is de Klant verplicht ervoor te zorgen dat de Producten niet verder worden verwerkt of overgedragen, identificeerbaar blijven als afkomstig van BluBase, traceerbaar zijn naar de Overeenkomst waaronder ze zijn gekocht en in de administratie en rekeningen van de Klant als eigendom van BluBase worden geïdentificeerd, en (ii) zal de Klant alle redelijke medewerking aan BluBase verlenen (inclusief toegang tot door de Klant gecontroleerde gebouwen) om de Producten te identificeren en terug te vorderen wanneer de Klant in gebreke blijft ten aanzien van de betaling van dergelijke Producten. Indien BluBase de Producten niet kan terugvorderen wegens zaaksvorming, vermenging, natrekking of overdracht, is de Klant verplicht om zorg te dragen voor een verpanding van de nieuwgevormde objecten ten behoeve van BluBase.
  5.4 Indien een derde beslag legt op de Producten waarop krachtens Artikel 5.3 een eigendomsvoorbehoud rust, of rechten daarop wil doen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht BluBase daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
  5.5 De Klant is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen en ondertekenen van vervoersdocumenten (leveringsbewijs) voor geleverde Producten en voor het controleren van elke levering van Producten door het uitvoeren van een controle: (a) op de juistheid van de geleverde (typen) Producten en modellen ten opzichte van de Overeenkomst, (b) op de juistheid van de geleverde hoeveelheden ten opzichte van de Overeenkomst, en (c) van de Producten ten opzichte van de Specificaties.
  5.6 De Klant zal BluBase binnen 2 (twee) Werkdagen na levering op de hoogte stellen van eventuele zichtbare gebreken die voortvloeien uit de ingevolge Artikel 5.5 uitgevoerde inspectie en daarbij redelijk bewijsmateriaal (bijvoorbeeld foto’s of video-opnamen) van de gebreken meesturen. In het geval dat de Klant BluBase niet binnen de genoemde termijn op de hoogte stelt van de gebreken, worden de geleverde Producten, onverminderd de garantieverplichtingen van BluBase uit hoofde van de Overeenkomst en deze Algemene Verkoopvoorwaarden, door de klant geaccepteerd te zijn geacht. In geval van een overeenkomstig dit Artikel 5.6 gemelde tekortkoming zal BluBase, voor zover verantwoordelijk voor die tekortkoming en met inachtneming van de Garantievoorwaarden, op haar kosten de tekortkoming zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en uitvoerbaar is verhelpen.
  5.7 De Klant zal BluBase alle redelijke kosten vergoeden die BluBase maakt als gevolg van het niet in ontvangst nemen door de Klant van Producten die op de overeengekomen tijd en locatie zijn geleverd (inclusief de kosten voor het retourneren van de Producten). De Klant erkent en stemt ermee in dat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de Partijen, BluBase in een dergelijk geval en naar eigen goeddunken de Producten zal opslaan voor een periode van maximaal 1 (één) maand vanaf de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum voor rekening en risico van de Klant. Na voornoemde periode van 1 (één) maand kan BluBase zonder nadere kennisgeving aan de Klant en zonder de Klant te ontslaan van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, de Producten naar eigen goeddunken vernietigen, doorverkopen of anderszins van de hand doen.
  5.8 Geleverde Producten kunnen slechts binnen 3 (drie) maanden na dagtekening van de daarop betrekking hebbende factuur en slechts na schriftelijke goedkeuring van BluBase aan BluBase worden geretourneerd, waarbij BluBase de toepasselijke eisen voor een retourzending en de kosten voor retourverwerking zal specificeren. Eventuele kosten voor een retourzending zijn voor rekening van de Klant, tenzij de retourzending het gevolg is van een aan BluBase toe te rekenen fout. Alle Producten waarvoor een retourzending wordt aangevraagd, dienen zich in een ongeopende, volle en originele verpakking te bevinden.
 6. TERMIJNEN EN VERTRAGINGEN
  6.1 BluBase zal zich in redelijkheid inspannen om Producten te leveren op de datum die tussen Partijen is overeengekomen in of krachtens de Overeenkomst, echter, tenzij uitdrukkelijk of schriftelijk anders overeengekomen tussen Partijen, (a) wordt elke dergelijke leveringsdatum beschouwd als een geschatte datum en niet als een fatale termijn, en (b) geeft het niet halen van een leveringsdatum de Klant geen recht op enige vergoeding van schade of kosten als gevolg van een dergelijke vertraging.
  6.2 Onverminderd Artikel 6.1, stelt elke partij, zodra zij daarvan op de hoogte is, de andere partij onverwijld in kennis van omstandigheden die een vertraging in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst veroorzaken of kunnen veroorzaken.
 7. PRIJS EN BETALING
  7.1 Alle prijzen voor Producten zijn weergegeven in Euro’s op een Ex Works (Incoterms 2020) wijze, en dienen te worden betaald in Euro’s. Voor zover Partijen zijn overeengekomen dat BluBase de verschuldigde bedragen in een andere valuta dan de Euro zal factureren, zullen de gefactureerde bedragen worden berekend in de relevante lokale valuta met behulp van de wisselkoers zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank op de datum van facturering.
  7.2 Alle krachtens een Overeenkomst verschuldigde bedragen zijn exclusief BTW, accijnzen, export- en importheffingen en andere belastingen en heffingen, die (anders dan belastingen op inkomsten van BluBase) voor rekening van de Klant komen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen. Indien dergelijke belastingen (anders dan de btw-verlegging) verschuldigd zijn over enige levering van Producten onder een Overeenkomst, zal de Klant aan BluBase, naast de prijzen voor de Producten, een bedrag betalen gelijk aan het bedrag van de toepasselijke belastingen tegen afgifte van een factuur die passend en geldig is onder de toepasselijke belastingregelgeving. De partijen werken samen om BTW of andere belastingen en heffingen die in verband met een Overeenkomst verschuldigd zijn, tot een minimum te beperken, voor zover dit wettelijk is toegestaan.
  7.3 De Klant zal de verschuldigde bedragen volledig, zonder verrekening, aftrek of inhouding, in de valuta waarin zij zijn gefactureerd, binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum of een andere betalingstermijn zoals overeengekomen in de Overeenkomst of vermeld op de factuur, betalen op de aangewezen bankrekening van BluBase. BluBase is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van Producten te verlangen of zekerheidstelling voor betaling te verlangen.
  7.4 Indien de Klant met enige betalingsverplichting jegens BluBase in verzuim is, is BluBase onverminderd haar overige rechten en rechtsmiddelen, gerechtigd en gehouden tot vordering van betaling, en Klant gehouden tot betaling, van: (i) het hoogste van de wettelijke rente bij handelstransacties of, indien anders gekozen, de maximale rente toegestaan door het recht dat van toepassing is op (basis van) de Overeenkomst, welke rente dagelijks wordt berekend vanaf de vervaldatum tot aan de datum van volledige betaling, en (ii) de buitengerechtelijke incassokosten van alle aan BluBase verschuldigde bedragen. In geval van betalingsverzuim door de Klant onder enige Overeenkomst is BluBase bovendien gerechtigd (verdere) uitvoering van al haar verplichtingen onder alle Overeenkomsten op te schorten totdat de Klant volledig aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
  7.5 De Klant is niet gerechtigd bedragen die hij uit hoofde van een Overeenkomst aan BluBase verschuldigd is, te verrekenen met bedragen die BluBase uit hoofde van die Overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen Partijen aan de Klant verschuldigd is.
  7.6 BluBase kan, naar eigen goeddunken en op elk moment, eenzijdig (de productie van) Producten stopzetten of wijzigen, en de Catalogusprijzen of de Specificaties van Producten, die beschikbaar zijn voor aankoop door de Klant, wijzigen. BluBase zal zich naar redelijkheid inspannen om de Klant tijdig vooraf schriftelijk op de hoogte te stellen (inclusief door middel van een algemene kennisgeving via haar Website of klantenaccount) van dergelijke materiële wijzigingen. Een dergelijke wijziging van de Producten, Specificaties en Catalogusprijzen heeft geen invloed op de aankooporders die door BluBase zijn bevestigd en die bestaan op de datum waarop een dergelijke wijziging van kracht wordt, tenzij (i) schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen of (ii) een factor waarop de prijs was gebaseerd verandert tussen de datum van bevestiging van de bestelling en de leveringsdatum, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele wijzigingen in (a) de Overeenkomst, (b) de Specificaties of (c) arbeidskosten, grondstofprijzen, belastingen en andere wettelijke lasten of verplichtingen.
 8. ADVIES, INSTRUCTIES, TRAININGEN EN ONDERSTEUNING
  8.1 BluBase kan advies, instructies, trainingen en ondersteuning bieden met betrekking tot het ontwerp, de aankoop, de installatie, het onderhoud of het gebruik van de Producten. BluBase zal zich in redelijkheid inspannen om dergelijke adviezen, instructies, trainingen en ondersteuning te bieden door middel van BluBase haar vakkundigheid, expertise en zorg die men redelijkerwijs mag verwachten van een ijverige, gekwalificeerde en ervaren dienstverlener, maar de Klant is als enige verantwoordelijk voor zijn gebruik van en vertrouwen op dergelijke adviezen, instructies, trainingen en ondersteuning, en alle Specificaties, berekeningen, tekeningen, ontwerpen en andere informatie die in het kader daarvan wordt verstrekt.
  8.2 Hoewel BluBase begeleiding en instructies kan geven over, en (software)tools kan aanbieden voor, de inspectie van locaties en constructies voor de installatie van Producten, de berekening van draagvermogen, en de installatie en het onderhoud van de Producten, is BluBase nooit betrokken bij de installatie van de Producten en is de Klant als enige verantwoordelijk voor dergelijke inspectie, berekeningen, installatie en onderhoud, inclusief door het valideren van dergelijke begeleiding en instructies en de resultaten van dergelijke bovengenoemde middelen. De Klant, noch enige andere partij, kan enige rechten ontlenen aan dergelijke adviezen, richtlijnen of instructies die door BluBase worden verstrekt, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) berekeningen die door BluBase worden uitgevoerd.
  8.3 De Klant vrijwaart hierbij BluBase en haar Gelieerde Ondernemingen en zal hen schadeloosstellen voor alle Verliezen die zij kunnen lijden als gevolg van vorderingen met betrekking tot het gebruik van ontwerpen, tekeningen, berekeningen of andere hulpmiddelen die door BluBase in verband met de Producten zijn verstrekt.
  8.4 In het geval dat BluBase een derde inschakelt voor inspectie van een locatie om de oorzaak van eventuele gebreken vast te stellen, is BluBase gerechtigd om alle redelijke kosten voor een dergelijke inspectie door te berekenen aan de Klant, of aan een andere partij die verantwoordelijk is voor de installatie van de Producten, in het geval dat de derde inspecteur vaststelt dat de oorzaak van de gebreken ligt in een installatiefout of een andere niet-naleving van instructies, richtlijnen of advies verstrekt door BluBase in verband met het gebruik van de Producten.
 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  9.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen Partijen, berusten alle Intellectuele Eigendomsrechten in en op de Producten, de BluBase Merken, en alle andere werken, materialen (inclusief software) of documentatie die door BluBase ter beschikking worden gesteld krachtens een Overeenkomst (inclusief wanneer deze door Blubase voor de Klant op diens kosten zijn ontwikkeld), of die door BluBase worden gebruikt bij de uitvoering van een Overeenkomst, inclusief alle verbeteringen, vertalingen, wijzigingen of afgeleide werken die daarop betrekking hebben, uitsluitend bij BluBase of diens derde licentiegevers. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in een Overeenkomst, verleent BluBase de Klant geen licentie, recht of belang in, of enige overdracht van dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten.
  9.2 De Klant zal geen van de Producten wijzigen, de BluBase Merken die op, in of in verband met Producten worden gebruikt niet beschadigen, verwijderen, verbergen of anderszins veranderen, en geen andere handelsmerken of markeringen dan de BluBase Merken op een Product aanbrengen. De Klant zal voorts niet (i) handelen op een wijze die de Intellectuele Eigendomsrechten van BluBase ongeldig maakt of daarmee niet consistent is, of die de onderscheidende kwaliteiten van de BluBase Merken, of BluBase’s reputatie of goodwill in dit verband, of BluBase’s bedrijf of handelsnaam kan schaden, noch (ii) zich verzetten tegen de geldigheid van BluBase Merken of trachten (direct of indirect) enige eigendomsrechten op BluBase Merken (geheel of gedeeltelijk) te registreren of te doen gelden in enige jurisdictie, of proberen (direct of indirect) handelsnamen, handelsmerken, product- en dienstnamen, merken, logo’s, domeinnamen of andere tekens te registeren, eigen te doen gelden of te gebruiken die naar de mening van BluBase (redelijkerwijs handelend) identiek of verwarrend gelijk zijn aan (enig element van) de BluBase Merken.
  9.3 Op eerste verzoek van BluBase dient de Klant enige en alle gegevens bedoeld in Artikel 9.1 binnen de door BluBase gestelde redelijke termijn te retourneren.
 10. VERTROUWELIJKHEID
  10.1 Elke Partij (de “Ontvangende Partij”) die Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij (de “Bekendmakende Partij”) ontvangt, zal deze informatie uitsluitend gebruiken en bekendmaken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst in overeenstemming met de voorwaarden daarvan. De Ontvangende Partij neemt alle redelijke maatregelen om de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij te beschermen tegen ongeoorloofde bekendmaking aan of toegang door derden, en betracht ten aanzien van die Vertrouwelijke Informatie in elk geval de zorgvuldigheid die zij zou betrachten ten aanzien van haar eigen Vertrouwelijke Informatie en nooit zonder het betrachten van een redelijke mate van zorgvuldigheid.
  10.2 Artikel 10.1 is niet van toepassing op informatie waarvan de Ontvangende Partij kan aantonen dat deze:
  (a) zich in het publieke domein bevindt of daar later in terechtkomt, anders dan als gevolg van een schending van Artikel 10.1;
  (b) door de Ontvangende Partij is ontvangen of vervolgens wordt ontvangen van een derde partij te goeder trouw die ten aanzien van die informatie geen geheimhoudingsplicht heeft;
  (c) door de Ontvangende Partij onafhankelijk is ontwikkeld of wordt ontwikkeld zonder gebruikmaking van Vertrouwelijke Informatie; of
  (d) eerder bekend was bij de Ontvangende Partij zonder enige verplichting tot geheimhouding.
  10.3 De geheimhoudingsverplichtingen volgend uit Artikel 10.1 beperken niet de openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie (a) die vereist is met het oog op de verdediging of handhaving van de rechten van een Partij uit hoofde van een Overeenkomst in rechte, of (b) die vereist wordt door de wet of door een regel van een noteringsautoriteit of effectenbeurs waaraan een Partij is onderworpen of zich onderwerpt, of door een rechtbank, arbiter, toezichthoudende autoriteit of overheidsinstantie met relevante bevoegdheden waaraan een Partij is onderworpen of zich onderwerpt.
 11. DATABESCHERMING
  11.1 Voor de toepassing van dit Artikel 11, hebben de termen “persoonsgegevens”, “verwerkingsverantwoordelijke” en “verwerken” (met inbegrip van vervoegingen daarvan) dezelfde betekenis als die daaraan is gegeven in de AVG.
  11.2 Elke Partij erkent dat zij een verwerkingsverantwoordelijke is met betrekking tot alle persoonsgegevens van of afkomstig van de andere Partij die door deze eerstgenoemde Partij worden verwerkt bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst, en dat zij deze gegevens zal verwerken in strikte overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de AVG, voor zover deze van toepassing is).
  11.3 De Klant erkent en stemt ermee in dat BluBase de persoonsgegevens van of afkomstig van de Klant zal verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring van BluBase zoals beschikbaar gesteld op de Website, welke privacyverklaring van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.
 12. GARANTIES
  12.1 Elke Partij verklaart en garandeert dat:
  (a) zij rechtsgeldig is opgericht en geldig bestaat onder het toepasselijke recht van het land van haar oprichting;
  (b) zij de vereiste bevoegdheid, hoedanigheid, en autoriteit heeft, en alle benodigde toestemmingen, vergunningen en licenties heeft verkregen, om Overeenkomsten aan te gaan, uit te voeren en aan aar verplichtingen onder elke Overeenkomst te voldoen; en
  (c) het aangaan en uitvoeren van een Overeenkomst niet in strijd is en zal zijn (of een schending door enige Partij veroorzaakt) met (i) enig toepasselijk recht, (ii) haar oprichtingsdocumenten, of (iii) enige overeenkomst, licentie of instrument dat haar of een van haar activa bindt.
  12.2 BluBase verklaart en garandeert dat:
  (a) bij levering, de Producten nieuw zullen zijn (en dus niet gebruikt of gerenoveerd), en de eigendom van de Producten vrij zal zijn van pandrechten, zekerheidsrechten, lasten, bezwaringen en andere beperkingen behoudens zoals uiteengezet in Artikel 5.3; en
  (b) gedurende de Garantieperiode de Producten, met inachtneming van Artikel 12.3, vrij zijn van materiële gebreken in materialen of vakmanschap en in wezen voldoen aan hun relevante Specificaties.
  12.3 De garanties gegeven door BluBase onder Artikel 12.2 met betrekking tot de Producten zijn onderworpen aan de Garantievoorwaarden en de verdere bepalingen van dit Artikel 12, en de Klant zal de garantieprocedure volgen zoals uiteengezet in Bijlage 2 (Garantievoorwaarden) om recht te kunnen hebben op enig rechtsmiddel met betrekking tot Gebreken. De rechtsmiddelen zoals uiteengezet in de Garantievoorwaarden vormen, voor zover als onder het toepasselijke recht is toegestaan, de enige aansprakelijkheid van BluBase en de enige rechtsmiddelen van de Klant met betrekking tot Producten met Gebreken.
  12.4 Voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht en tenzij anders bepaald in een Overeenkomst of deze Algemene Verkoopvoorwaarden, worden alle expliciete of impliciete verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot de Producten, met inbegrip van hun conformiteit met de Overeenkomst, kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid of niet-inbreuk, uitdrukkelijk uitgesloten.
 13. AANSPRAKELIJKHEID
  13.1 Onverminderd de bepalingen van Artikel 12 en onder voorbehoud van de verdere bepalingen van dit Artikel 13, is de aansprakelijkheid van BluBase onder een Overeenkomst voor schade die door de Klant is geleden beperkt tot het laagste van het bedrag (a) dat de Klant onder de Overeenkomst heeft betaald met betrekking tot de Producten waarvoor de schadevergoeding wordt gevorderd en (b) dat wordt ontvangen door BluBase onder een verzekering van BluBase met betrekking tot de betreffende schade.
  13.2 De aansprakelijkheid van BluBase onder enige Overeenkomst voor winstderving, verlies van inkomsten, verlies van verwachte besparingen, verlies van goodwill, verlies van zakelijke kansen, bedrijfsonderbrekingen of enige andere indirecte schade of verlies is uitgesloten.
  13.3 Niets in deze Algemene Verkoopvoorwaarden of in een Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van een Partij uitsluiten of beperken voor enige schade of enig verlies als gevolg van haar opzet, bedrog, bewuste roekeloosheid, of die anderszins niet rechtmatig kan worden uitgesloten of beperkt op grond van dwingende bepalingen van toepasselijk recht.
 14. OVERMACHT
  14.1 Indien een Partij door een Overmachtssituatie wordt vertraagd of verhinderd om aan haar verplichtingen uit een Overeenkomst te voldoen, dan wordt de verplichting om aan die verplichtingen te voldoen opgeschort voor zover de nakoming door die gebeurtenis wordt vertraagd of verhinderd. De betreffende Partij zal, zodra dit redelijkerwijs mogelijk is na kennis te hebben genomen van de Overmachtssituatie, de andere Partij schriftelijk op de hoogte stellen van de Overmachtssituatie en de gevolgen van de Overmachtssituatie op haar vermogen om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen.
  14.2 Elke Partij zal haar redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de Overmachtssituatie voor de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst te voorkomen en te beperken, en zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, na het einde van de Overmachtssituatie de andere Partij schriftelijk op de hoogte stellen dat de Overmachtssituatie is beëindigd en de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst hervatten.
 15. BEËINDIGING
  15.1 Onverminderd eventuele rechten tot beëindiging waarin een Overeenkomst of het toepasselijk recht voorziet, kan een Partij, onverminderd haar andere rechten of rechtsmiddelen, een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij als de andere Partij:
  (a) een beheerder, curator, of administratieve curator heeft aangesteld voor de vennootschap of een substantieel deel van haar activa;
  (b) wordt ontbonden of een resolutie aanneemt of een besluit tot ontbinding of liquidatie neemt (anders dan met het oog op een fusie of herstructurering, te goeder trouw verricht), of een bevoegde rechtbank een bevel daartoe geeft;
  (c) onderworpen wordt aan een overheidsbevel of een verzoek om insolventie of faillissement;
  (d) niet in staat is haar schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden; of
  (e) stopt (of dreigt te stoppen) met het uitoefenen van haar ondernemingsactiviteiten.
  15.2 De beëindiging of het verstrijken van een Overeenkomst heeft geen invloed op (i) eventuele opgebouwde rechten of verplichtingen van een Partij onder de Overeenkomst die bestaan op het moment van een dergelijke beëindiging of afloop, of (ii) de voortzetting van die bepalingen van de Overeenkomst die noodzakelijk zijn voor de interpretatie of handhaving van de Overeenkomst of die door hun bewoordingen of aard redelijkerwijs bedoeld zijn om voort te bestaan.
  ?
 16. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
  16.1 Op deze Algemene Verkoopvoorwaarden en, tenzij in een Overeenkomst anders is bepaald, op elke Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing. De toepassing op enige Overeenkomst van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
  16.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen, zal elk geschil, vordering of onenigheid met betrekking tot deze Algemene Verkoopvoorwaarden of een Overeenkomst, of de schending, beëindiging, handhaving interpretatie of geldigheid daarvan, hetzij contractueel of niet-contractueel, dat niet in der minne kan worden opgelost, uitsluitend kunnen worden aangebracht bij de bevoegde rechtbanken van het arrondissement in Overijssel, Nederland, op voorwaarde dat BluBase in spoedeisende zaken bovendien het recht heeft om een voorlopige voorziening te vragen bij een rechtbank die bevoegd is onder het toepasselijke recht.
  Laatst gewijzigd: 1 oktober 2022.

BIJLAGE 1
DEFINITIES

 1. Naast de termen die elders in deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn gedefinieerd, hebben de termen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden beginnend met een hoofdletter de volgende betekenis (inclusief de overwegingen en Bijlagen), tenzij de context blijkbaar anders vereist:
  (a) “Aanbod” betekent elk aanbod of elke offerte die door of namens BluBase wordt gedaan door een gemachtigde vertegenwoordiger van BluBase voor de verkoop en levering van Producten door BluBase.
  (b) “Algemene Verkoopvoorwaarden” betekent deze algemene verkoopvoorwaarden, inclusief de Garantievoorwaarden, zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd in overeenstemming met de bepalingen hierin.
  (c) “AVG” betekent Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
  (d) “BluBase” betekent BluBase B.V. of één van haar dochtervennootschappen van tijd tot tijd.
  (e) “BluBase Merken” betekent elk geregistreerd of niet-geregistreerd handelsmerk, handelsnaam, productnaam, servicenaam, domeinnaam, merk, logo of ander merk dat eigendom is van of wordt gebruikt door of namens BluBase.
  (f) “BTW” betekent (i) elke belasting die wordt opgelegd in overeenstemming met EU-Richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, en (ii) elke soortgelijke omzet- of gebruiksbelasting of belasting van soortgelijke aard die in een rechtsgebied wordt opgelegd, en (iii) elke belasting die wordt geheven ter vervanging van of geheven naast, de belasting waarnaar wordt verwezen in de bovengenoemde posten (i) of (ii).
  (g) “Catalogusprijzen” betekent de niet-afgeprijsde brutoprijzen van BluBase voor de Producten zoals van tijd tot tijd bepaald door BluBase en beschikbaar gesteld aan de Klant, inclusief door middel van een algemene kennisgeving via een Website of klantaccount.
  (h) “Consument” betekent een natuurlijke persoon die handelt voor andere doeleinden dan in het kader van zijn zakelijke of beroepsactiviteiten.
  (i) “Garantieperiode” heeft de betekenis zoals daaraan is toegewezen in de Garantievoorwaarden.
  (j) “Garantievoorwaarden” betekent de garantievoorwaarden van BluBase met betrekking tot de Producten die van toepassing zijn op de datum van levering ervan onder een Overeenkomst, zoals van tijd tot tijd uiteengezet op de Website. De Garantievoorwaarden die van toepassing zijn op de vastgestelde datum van deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn uiteengezet in Bijlage 2 (Garantievoorwaarden).
  (k) “Gebrek(en)” of “Gebrekkig” betekent een aantoonbaar gebrek van een Product om te voldoen aan de garanties zoals genoemd in Artikel 12.3.
  (l) “Gelieerde Onderneming” betekent, met betrekking tot BluBase B.V., elke andere Persoon die direct of indirect zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gezamenlijke controle staat met BluBase B.V., en de term “zeggenschap” (en vervoegingen daarvan) betekent in dit verband het directe of indirecte (i) eigendom van meer dan 50% (vijftig procent) van de nominale waarde van het uitgegeven aandelenkapitaal, (ii) het bezit van meer dan 50% (vijftig procent) van de stemrechten op algemene vergaderingen, of (iii) bevoegdheid om een meerderheid van de bestuurders te benoemen en te ontslaan of anderszins de activiteiten van BluBase B.V. te leiden.
  (m) “Intellectuele Eigendomsrechten” betekent (i) alle intellectuele of industriële eigendomsrechten waar ook ter wereld, al dan niet geregistreerd en ongeacht of deze een wettelijke basis hebben of bestaan onder billijkheid, common law of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, octrooien, (gebruiks)modelrechten, rechten op lay-outontwerpen (topografieën) van geïntegreerde schakeringen, rechten op bedrijfsgeheimen, rechten op vertrouwelijke informatie en knowhow, modelrechten, auteursrechten (inclusief rechten op software), naburige rechten, databaserechten of andere rechten op compilaties van gegevens, en alle rechten van vergelijkbare aard, en (ii) alle toepassingen en rechten om een van deze bovengenoemde intellectuele of industriële eigendomsrechten, inclusief registraties, verlengingen en uitbreidingen, waar ook ter wereld.
  (n) “Klant” betekent elke Persoon aan wie BluBase een Aanbod heeft gedaan of met wie BluBase een Overeenkomst heeft gesloten.
  (o) “Overeenkomst” betekent elke overeenkomst, inclusief een bevestigde aankooporder, die tussen Partijen is aangegaan voor de verkoop en levering van Producten door BluBase.
  (p) “Overmachtssituatie” betekent een gebeurtenis of situatie die buiten de redelijke controle van BluBase valt, inclusief stakings-, uitsluitings- of arbeidsgeschillen, overmacht, brand, overstroming, storm en andere extreme weersomstandigheden, oorlog, militaire actie, daden van overheidsinstanties, oproer en opstand, terrorisme, epidemie, pandemie, explosie, materiaalstoring of storing van fabrieken, machines of software, falen van levering of materieel gebrek aan of tekort aan essentiële benodigdheden en diensten (inclusief grondstoffen, afvalverwerking, elektrische energie, brandstof of water), evenals wanneer een dergelijke gebeurtenis of situatie zich voordoet met betrekking tot de leveranciers of onderaannemers van BluBase.
  (q) “Partijen” betekent BluBase en de Klant.
  (r) “Persoon” betekent een persoon, firma, partnerschap, trust, entiteit met beperkte aansprakelijkheid, joint venture, bedrijf, onderneming, rechtspersoon, onderneming of bedrijf zonder rechtspersoonlijkheid, vereniging, organisatie, overheid, staat, agentschap van een overheid of staat, lokale of gemeentelijke autoriteit of andere overheidsinstantie, in elk geval al dan niet met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid, en omvat de wettelijke vertegenwoordigers, opvolgers, rechtsverkrijgers en gevolgmachtigden in elk rechtsgebied.
  (s) “Producten” betekent montagematerialen en systemen voor zonnepanelen en alle andere goederen (inclusief reserveonderdelen) die BluBase van tijd tot tijd te koop aanbiedt.
  (t) “Specificaties” betekent, met betrekking tot elk Product, de schriftelijke functionele en technische specificaties van een dergelijk Product zoals uiteengezet in de documentatie die door BluBase met betrekking tot een dergelijk Product wordt verstrekt, en zoals nader gespecificeerd in een Overeenkomst.
  (u) “Verlies” of ”Verliezen” betekent alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, boetes, sancties, belastingen, aanslagen, kosten (inclusief interne kosten) en uitgaven van welke aard dan ook (inclusief advocatenhonoraria en gerechts- en griffiekosten) hoe dan ook ontstaan.
  (v) “Vertrouwelijke informatie” betekent (i) de voorwaarden van een Overeenkomst, en (ii) alle informatie over een Partij of met betrekking tot de zakelijke aangelegenheden van een Partij of haar Gelieerde Ondernemingen die, in verband met of gerelateerd tot een Overeenkomst, (direct of indirect) wordt bekendgemaakt aan of anderszins verkregen wordt door de andere Partij in welke vorm dan ook (hetzij mondeling, elektronisch, schriftelijk of op een andere manier), met inbegrip van informatie over producten, diensten, bewerkingen, processen, plannen of intenties, ontwikkelingen, bedrijfsgeheimen, knowhow, Intellectuele Eigendomsrechten (of hierdoor beschermde werken), marktkansen, personeel, klanten, leveranciers en onderaannemers, en alle informatie die uit het voorgaande is afgeleid, in elk geval voor zover dergelijke informatie onder de gegeven omstandigheden voor een redelijk persoon van vertrouwelijke aard zou lijken of uitdrukkelijk van vertrouwelijke aard is vermeld als vertrouwelijk of eigendom.
  (w) “Website” betekent www.blubase.com of een andere website die van tijd tot tijd door BluBase aan de Klant kan worden gemeld.
  (x) “Werkdag(en)” betekent elke dag van de week, met uitzondering van zaterdag en zondag en (officiële) feestdagen in Nederland.
 2. In deze Algemene Verkoopvoorwaarden:
  (a) worden de woorden “met inbegrip van”, “omvat”, “omvatten” en “inclusief” geacht te zijn gevolgd door de woorden “zonder beperking”;
  (b) een verwijzing naar een “Artikel” of een “Bijlage” betekent een artikel of bijlage van deze Algemene Verkoopvoorwaarden;
  (c) een verwijzing naar een wettelijk recht wordt geacht elk wettelijk instrument, verordening, voorschrift, ondergeschikte of gedelegeerde wetgeving of besluit en alle regels en voorschriften die op grond daarvan zijn gemaakt, en elke daaropvolgende herinvoering of wijziging daarvan te omvatten; en
  (d) de kopjes worden uitsluitend voor gemaks- en referentiedoeleinden ingevoegd en hebben geen invloed op de interpretatie van de Algemene Verkoopvoorwaarden.
 3. Wanneer in deze Algemene Verkoopvoorwaarden enige informatie, bevestiging, aanbod, bestelling, aanvaarding, goedkeuring of toestemming vereist is om “schriftelijk” te zijn of “schriftelijk” te worden verstrekt, omvat dit de verstrekking ervan in een algemeen toegankelijk, reproduceerbaar en op een duurzame gegevensdrager op te slaan digitaal formaat, en de communicatie daarvan per e-mail of enige andere vorm van elektronische communicatie zoals uiteengezet in deze Algemene Verkoopvoorwaarden of anderszins overeengekomen tussen de Partijen.

BIJLAGE 2
GARANTIEVOORWAARDEN
A. Garantie reikwijdte

 1. Deze garantievoorwaarden (de “Garantievoorwaarden”) zijn van toepassing op elke verkoop van Producten (zoals hierna gedefinieerd) door BluBase B.V. (“BluBase”) aan een derde partij (“Koper”). De Garantievoorwaarden maken integraal onderdeel uit van, en worden beheerst door, de bepalingen in de overeenkomst (inclusief een bevestigde order) die wordt aangegaan tussen BluBase en de Koper voor de verkoop van Producten (elk, inclusief de van toepassing zijnde Algemene Verkoopwaarden van BluBase, een “Koopovereenkomst”). In het geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in een Koopovereenkomst en de bepalingen in deze Garantievoorwaarden, prevaleren de eerstgenoemde bepalingen.
 2. Deze Garantievoorwaarden zijn enkel van toepassing op Koopovereenkomsten die rechtstreeks met BluBase zijn aangegaan. Klanten van eventuele wederverkopers van Producten dienen eventuele aanspraken op garantie uitsluitend te richten aan de wederverkoper van wie zij het betrokken Product hebben aangeschaft en niet aan BluBase.
 3. Onder de hierin neergelegde voorwaarden garandeert BluBase dat de montageproducten voor zonnepanelen, inclusief de Solar Construct Nederland en SolarStell montageproducten, die door BluBase onder de Koopovereenkomst zijn geleverd (de “Producten”) voor een periode van 20 (twintig) jaar vanaf de datum van levering door BluBase of voor een zodanig langere termijn als aantoonbaar dwingendrechtelijk onder het toepasselijk recht is voorgeschreven (de “Garantieperiode”) vrij zullen zijn van materiële gebreken in materiaal en vakmanschap en zullen conformeren aan de functionele en technische specificaties zoals neergelegd in de productdocumentatie die door BluBase met betrekking tot de Producten is verschaft (de “Specificaties”).

B. Garantieprocedure

 1. Elke aantoonbare tekortkoming van een Product om te voldoen aan de garantie zoals in artikel 3 van deze Garantievoorwaarden neergelegd (een “Gebrek” of “Gebrekkig Product”) dient door de Koper schriftelijk (waaronder per email) aan BluBase te worden gemeld zodra de Koper daarvan op de hoogte raakt, waarbij de melding alle informatie dient te omvatten die de Koper redelijkerwijs bekend is met betrekking tot het beweerdelijke Gebrek, waaronder, indien toepasselijk, foto’s of video-opnamen van het beweerdelijke Gebrek.
 2. De Koper zal BluBase zonder onnodige vertraging alle additionele informatie en medewerking (waaronder toegang tot opstellingsfaciliteiten en locaties) verschaffen die BluBase redelijkerwijs verzoekt met betrekking tot (beweerdelijk) Gebrekkige Producten teneinde BluBase in staat te stellen om elke garantieclaim te kunnen beoordelen. Op verzoek van BluBase zal de Koper voorts, op kosten van BluBase en overeenkomstig haar instructies, de beweerdelijk Gebrekkige Producten voor onderzoek aan BluBase zenden dan wel aan een door BluBase aangewezen dienstverlener.
 3. BluBase dan wel de door haar aangewezen dienstverlener zal beoordelen of beweerdelijk Gebrekkige Producten inderdaad zijn gedekt door de garantie die in deze Garantievoorwaarden wordt verstrekt en de Koper schriftelijk op de hoogte stellen van de uitkomst van deze beoordeling. In het geval dat door BluBase of haar aangewezen dienstverlener wordt vastgesteld dat dergelijke Producten als Gebrekkige Producten hebben te gelden, zal BluBase de garantieverplichting ten aanzien van het Gebrek bepalen waarop de Koper overeenkomstig deze Garantievoorwaarden aanspraak maakt. Ten aanzien van elk Product waarvan door BluBase het beweerdelijke Gebrek niet kan worden gevalideerd: (i) zal BluBase het Product (indien het Product aan BluBase is toegezonden voor beoordeling) aan de Koper terugzenden op diens kosten, en (ii) zal de Koper aan BluBase onverwijld op haar eerste verzoek de redelijke kosten vergoeden die door BluBase zijn gemaakt om de garantieclaim te beoordelen.
 4. Elk Gebrek dat klaarblijkelijk door het transport van Producten kan zijn ontstaan dient, voor zover BluBase voor dit transport verantwoordelijk is, binnen 48 uur na levering aan BluBase te worden gemeld en in dat geval steeds met bijvoeging van foto’s of video-opnamen van het beweerdelijke Gebrek. BluBase is enkel verantwoordelijk voor Gebreken die door transport ontstaan als het transport door of ten behoeve van BluBase is verricht en de Koper niet voor dat transport verantwoordelijk was.
 5. Een garantieclaim geeft de Koper niet het recht om de nakoming van zijn verplichtingen onder de Koopovereenkomst op te schorten.

C. Garantieverplichtingen

 1. Nadat BluBase heeft vastgesteld dat een beweerdelijk Gebrek kwalificeert als een Gebrek waarop de garantie van BluBase onder deze Garantievoorwaarden van toepassing is, dan zal BluBase zo spoedig als praktisch mogelijk, naar haar keuze en op haar kosten:

(a) het Gebrekkige Product repareren;

(b) het Gebrekkige Product vervangen door een nieuw, vergelijkbaar Product, in welk geval de Koper het Gebrekkige Product aan BluBase, op haar kosten, zal retourneren; of

(c) indien reparatie of vervanging naar de mening van BluBase niet redelijkerwijs mogelijk is, aan de Koper het aankoopbedrag voor het Gebrekkige Product terugbetalen, onder aftrek van het pro-rata bedrag (berekend op basis van een lineaire afschrijving over de gehele Garantieperiode) voor de periode waarin de Koper het Product zonder enig Gebrek heeft kunnen gebruiken, in welk geval de Koper het Gebrekkige Product aan BluBase, op haar kosten, zal retourneren.

 1. BluBase en de Koper kunnen ook schriftelijk overeenkomen dat de Koper het Gebrekkige Product zal behouden en dat BluBase een deel van het aankoopbedrag voor dat Product zal restitueren.
 2. De Koper zal, op zijn kosten, BluBase alle redelijke medewerking (waaronder toegang tot opstelfaciliteiten en locaties) verlenen die nodig is om de garantieverplichtingen ten aanzien van Gebrekkige Producten te kunnen uitvoeren.
 3. Met betrekking tot een Product dat is vervangen of gerepareerd onder garantie zal de oorspronkelijke Garantieperiode van toepassing zijn (dat wil zeggen de Garantieperiode die loopt vanaf het moment dat het Product oorspronkelijk werd geleverd).
 4. Behoudens voor zover anderszins in de Koopovereenkomst is overeengekomen of door dwingendrechtelijke verplichtingen onder het toepasselijk recht wordt vereist, vormen de garantieverplichtingen zoals neergelegd in deze Garantievoorwaarden de uitsluitende aansprakelijkheid van BluBase en de uitsluitende rechten van de Koper ten aanzien van elk Gebrek.

D. Garantie uitsluitingen

 1. Geen garantie is van toepassing op, en BluBase is niet aansprakelijk voor, een Gebrek:

(a) dat niet binnen de Garantieperiode aan BluBase is gemeld in overeenstemming met deze Garantievoorwaarden;

(b) dat niet op nadelige wijze de functionaliteit van het Product beïnvloedt, waaronder kleine gebreken zoals krassen, vlekken, oppervlakkige corrosie, verkleuringen, etc.;

(c) dat ontstaat als gevolg van het transport van het Product, anders dan transport onder de verantwoordelijkheid van BluBase;

(d) dat ontstaat als gevolg van producten, componenten of materialen van derden die door de Koper in samenhang met het Product worden gebruikt en die niet door of namens BluBase voor zodanig gebruik zijn geleverd of welk gebruik niet uitdrukkelijk door BluBase is geautoriseerd;

(e) dat ontstaat door gebruik van het Product anders dan overeenkomstig de Specificaties of op een andere wijze dan het normale, beoogde gebruik;

(f) dat ontstaat door onjuiste behandeling, opslag, montage, belasting of installatie van het Product dan wel door de opslag, montage, belasting of installatie die niet in overeenstemming is met de door BluBase verstrekte instructies;

(g) dat ontstaat door het monteren van het Product op een gebouw, dak of andere constructie dat of die niet daarvoor geschikt is;

(h) dat ontstaat door wijzigingen, vervangingen (waaronder het vervangen van onderdelen) of reparaties ten aanzien van het Product anders dan door of namens BluBase of met de uitdrukkelijke autorisatie van BluBase;

(i) dat ontstaat door overmacht, waaronder (zonder beperking) hagel, bliksem, storm, vloed, explosies, brand, vandalisme, extreme windsnelheden of temperaturen, andere extreme weersomstandigheden, of enige andere vorm van overmacht die in de Koopovereenkomst is benoemd of onder het toepasselijk recht opgeld doet;

(j) dat ontstaat bij gebrek aan gedegen professioneel onderhoud, niet naleving van de geldende installatie en/of montagevoorschriften, onkundig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, normale slijtage en veroudering, slecht uitgevoerde montage, of schade door chemische, elektrische, elektrolytische, corrosieve en/of milieu-invloeden; en/of

(k) dat ontstaat wanneer niet de juiste aantallen of componenten zijn gebruikt, zoals voorgeschreven in de montagevoorschriften en calculators, of wanneer het gebouw, dak, de dakbedekking of de constructie niet geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen met de Producten.

Laatst gewijzigd: 1 oktober 2022.