gustavo-quepon-pF_2lrjWiJE-unsplash

Algemene voorwaarden

BLUBASE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0010-7819 op 30 januari 2024.

 1. BEDRIJFSGEGEVENS

BluBase B.V.

Siegenstraat 5

8028 PT Zwolle, Nederland

KVK-nummer: 56828462

BTW-nummer: NL852320553B01

 • DEFINITIES EN INTERPRETATIE

In deze Algemene Verkoopvoorwaarden hebben termen waarvan de eerste letter uit een hoofdletter bestaat, de betekenis zoals beschreven in Bijlage 1 (Definities).

 • TOEPASSINGSGEBIED EN TOEPASSLIJKHEID
  • Deze Algemene Verkoopvoorwaarden gelden voor ieder Aanbod en iedere Overeenkomst behoudens voor zover in het Aanbod of in de Overeenkomst daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in deze Algemene Verkoopvoorwaarden en het bepaalde in een Aanbod of Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in het Aanbod of in de Overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen de Garantievoorwaarden en de overige bepalingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden, prevaleren de Garantievoorwaarden.
  • De toepasselijkheid op een Aanbod of Overeenkomst van algemene aankoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden gebruikt door een Klant (ongeacht of dergelijke voorwaarden zijn vermeld in een (in)kooporder, factuur of in enige correspondentie tussen Partijen, of zijn geïmpliceerd door handel, gewoonte of gebruik, praktijk, of gang van zaken) is uitgesloten, tenzij dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door BluBase zijn aanvaard.
  • De Klant erkent en stemt ermee in dat de Klant in het kader van elk Aanbod en elke Overeenkomst handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en niet als Consument.
  • BluBase kan deze Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde wijzigen en zal zich in redelijkheid inspannen om de Klant daarvan tijdig op de hoogte te stellen (hetgeen ook een algemene kennisgeving via de Website kan omvatten). Dergelijke wijzigingen zijn ook van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten die zijn uitgebracht of gesloten na de datum waarop dergelijke wijzigingen van kracht worden. Elke wijziging van een Overeenkomst nadat deze is gesloten, dient schriftelijk te worden overeengekomen door de bevoegde vertegenwoordigers van elke Partij.
  • Mocht een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden of van een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, dan laat dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onverlet. De Partijen zullen in dat geval te goeder trouw onderhandelen om een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling onverwijld te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die, voor zover mogelijk, de oorspronkelijke bedoeling weergeeft. Het niet of met vertraging uitoefenen van een recht of rechtsmiddel waarin deze Algemene Verkoopvoorwaarden, een Overeenkomst of het toepasselijk recht voorzien, vormt geen verklaring van afstand van recht of rechtsmiddel of een verklaring van afstand van andere rechten of rechtsmiddelen, en geen enkele afzonderlijke of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel verhindert de verdere uitoefening van het recht of rechtsmiddel of de uitoefening van een ander recht of rechtsmiddel.
 • AANBOD EN OVEREENKOMST(EN)
  • Ieder Aanbod, ook indien deze een termijn voor aanvaarding bevat, bindt BluBase pas nadat een Overeenkomst overeenkomstig deze Algemene Verkoopvoorwaarden tot stand is gekomen.
  • Een Aanbod vervalt automatisch indien de Producten die deel uitmaken van de Aanbod niet langer beschikbaar zijn voor aankoop, en indien het Aanbod niet binnen een termijn van 30 (dertig) dagen na de datum waarop het Aanbod werd gedaan of een andere aanvaardingstermijn zoals vermeld in het Aanbod, door de Klant wordt aanvaard.
  • Onverminderd 4.3 en hieronder, zal BluBase zich in redelijkheid inspannen om ervoor te zorgen dat de door haar in een Aanbod verstrekte informatie volledig en juist is, maar zal niet gebonden zijn aan kennelijke fouten of verschrijvingen in een Aanbod.
  • BluBase zal zich naar redelijkheid inspannen om ervoor te zorgen dat afbeeldingen van Producten en algemene informatie over Producten op haar Website (inclusief in brochures en productdocumentatie die door BluBase via haar Website of anderszins beschikbaar worden gesteld) een nauwkeurig beeld weergeven van het Product, maar zij is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen van de werkelijke Producten ten opzichte van dergelijke afbeeldingen of informatie.
  • De Klant kan schriftelijke aankooporders indienen voor de levering van Producten en zal, indien van toepassing, het door BluBase voorgeschreven formulier voor dergelijke aankooporders gebruiken.
  • Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat de Klant een Aanbod schriftelijk heeft aanvaard of een schriftelijke aankooporder voor Producten bij BluBase heeft ingediend en (a) een dergelijke aanvaarding of aankooporder schriftelijk is bevestigd door een bevoegde vertegenwoordiger van BluBase, of (b) BluBase aantoonbaar is overgegaan tot levering van Producten onder het Aanbod of de aankooporder.
  • Voordat BluBase de aankooporder heeft bevestigd, kan de Klant een aankooporder annuleren of wijzigen door BluBase schriftelijk van deze annulering of wijziging te informeren. Een annulering of wijziging nadat BluBase al bevestigd heeft, kan door BluBase worden geweigerd, of, naar inzicht van BluBase, worden geaccepteerd onder de voorwaarde dat de Klant de door BluBase hiervoor gemaakte kosten vergoedt.
 • LEVERING
  • DAP (Incoterms 2020) in een passende verpakking op de locatie die door de Klant in de Overeenkomst of anderszins schriftelijk aan BluBase is medegedeeld. In het geval dat levering door BluBase op een locatie van de Klant is overeengekomen, is BluBase, ongeacht de gekozen Incoterms en tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd om alle kosten van export- en importheffingen en transport (inclusief verzekering tijdens transport) gemaakt voor de levering van de Producten door te berekenen aan de Klant.
  • BluBase is gerechtigd de Producten op grond van een Overeenkomst in gedeelten te leveren en betaling van een deellevering te verlangen alvorens tot de volgende deellevering over te gaan.
  • 5.1. Het juridische eigendom van de Producten gaat pas over op de Klant bij volledige betaling door de Klant van de verschuldigde koopprijs voor de Producten en tot dat moment rust op de betreffende Producten een eigendomsvoorbehoud en (i) is de Klant verplicht ervoor te zorgen dat de Producten niet verder worden verwerkt of overgedragen, identificeerbaar blijven als afkomstig van BluBase, traceerbaar zijn naar de Overeenkomst waaronder ze zijn gekocht en in de administratie en rekeningen van de Klant als eigendom van BluBase worden geïdentificeerd, en (ii) zal de Klant alle redelijke medewerking aan BluBase verlenen (inclusief toegang tot door de Klant gecontroleerde gebouwen) om de Producten te identificeren en terug te vorderen wanneer de Klant in gebreke blijft ten aanzien van de betaling van dergelijke Producten. Indien BluBase de Producten niet kan terugvorderen wegens zaaksvorming, vermenging, natrekking of overdracht, is de Klant verplicht om zorg te dragen voor een verpanding van de nieuwgevormde objecten ten behoeve van BluBase.
  • Indien een derde beslag legt op de Producten waarop krachtens Artikel 5.3 een eigendomsvoorbehoud rust, of rechten daarop wil doen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht BluBase daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
  • Als de Klant de levering niet in ontvangst kan nemen, kan de Klant met BluBase overeenkomen dat BluBase de levering op de stoep van de Klant neer mag zetten of bij een naburig gelegen pand mag afgeven. Als dit niet mogelijk is, of wanneer BluBase gegronde redenen heeft om de levering niet op een dergelijke alternatieve locatie af te leveren, zal BluBase de gehele levering mee terug nemen. BluBase zal in dat geval kosten bij de Klant in rekening brengen.
  • De Klant zal BluBase binnen 2 (twee) Werkdagen na levering op de hoogte stellen van eventuele zichtbare gebreken die voortvloeien uit de ingevolge Artikel 5.5 uitgevoerde inspectie en daarbij redelijk bewijsmateriaal (bijvoorbeeld foto’s of video-opnamen) van de gebreken meesturen. In het geval dat de Klant BluBase niet binnen de genoemde termijn op de hoogte stelt van de gebreken, worden de geleverde Producten, onverminderd de garantieverplichtingen van BluBase uit hoofde van de Overeenkomst en deze Algemene Verkoopvoorwaarden, door de klant geaccepteerd te zijn geacht. In geval van een overeenkomstig dit Artikel 5.6 gemelde tekortkoming zal BluBase, voor zover verantwoordelijk voor die tekortkoming en met inachtneming van de Garantievoorwaarden, op haar kosten de tekortkoming zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en uitvoerbaar is verhelpen.
  • De Klant zal BluBase alle redelijke kosten vergoeden die BluBase maakt als gevolg van het niet in ontvangst nemen door de Klant van Producten die op de overeengekomen tijd en locatie zijn geleverd (inclusief de kosten voor het retourneren van de Producten). De Klant erkent en stemt ermee in dat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de Partijen, geretourneerde Producten niet door BluBase voor de Klant tijdelijk opgeslagen zullen worden en dat BluBase deze Producten  naar eigen goeddunken mag vernietigen, doorverkopen of anderszins van de hand doen.
  • Geleverde Producten kunnen slechts binnen 4 (vier) weken na dagtekening van de daarop betrekking hebbende factuur en slechts na schriftelijke goedkeuring van BluBase aan BluBase worden geretourneerd, waarbij BluBase de toepasselijke eisen voor een retourzending en de kosten voor retourverwerking zal specificeren. Eventuele kosten voor een retourzending zijn voor rekening van de Klant, tenzij de retourzending het gevolg is van een aan BluBase toe te rekenen fout. Alle Producten waarvoor een retourzending wordt aangevraagd, dienen zich in een ongeopende, volle en originele verpakking te bevinden.
 • TERMIJNEN EN VERTRAGINGEN
  • Onverminderd Artikel 6.1, stelt elke partij, zodra zij daarvan op de hoogte is, de andere partij onverwijld in kennis van omstandigheden die een vertraging in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst veroorzaken of kunnen veroorzaken.
 • PRIJS EN BETALING
  • Alle prijzen voor Producten zijn weergegeven in Euro’s op een Ex Works (Incoterms 2020) wijze, en dienen te worden betaald in Euro’s. Voor zover Partijen zijn overeengekomen dat BluBase de verschuldigde bedragen in een andere valuta dan de Euro zal factureren, zullen de gefactureerde bedragen worden berekend in de relevante lokale valuta met behulp van de wisselkoers zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank op de datum van facturering.
  • Alle krachtens een Overeenkomst verschuldigde bedragen zijn exclusief BTW, accijnzen, export- en importheffingen en andere belastingen en heffingen, die (anders dan belastingen op inkomsten van BluBase) voor rekening van de Klant komen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen. Indien dergelijke belastingen (anders dan de btw-verlegging) verschuldigd zijn over enige levering van Producten onder een Overeenkomst, zal de Klant aan BluBase, naast de prijzen voor de Producten, een bedrag betalen gelijk aan het bedrag van de toepasselijke belastingen tegen afgifte van een factuur die passend en geldig is onder de toepasselijke belastingregelgeving. De partijen werken samen om BTW of andere belastingen en heffingen die in verband met een Overeenkomst verschuldigd zijn, tot een minimum te beperken, voor zover dit wettelijk is toegestaan.
  • De Klant zal de verschuldigde bedragen volledig, zonder verrekening, aftrek of inhouding, in de valuta waarin zij zijn gefactureerd, binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum of een andere betalingstermijn zoals overeengekomen in de Overeenkomst of vermeld op de factuur, betalen op de aangewezen bankrekening van BluBase. BluBase is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van Producten te verlangen of zekerheidstelling voor betaling te verlangen.
  • Indien de Klant met enige betalingsverplichting jegens BluBase in verzuim is, is BluBase onverminderd haar overige rechten en rechtsmiddelen, gerechtigd en gehouden tot vordering van betaling, en Klant gehouden tot betaling, van: (i) het hoogste van de wettelijke rente bij handelstransacties of, indien anders gekozen, de maximale rente toegestaan door het recht dat van toepassing is op (basis van) de Overeenkomst, welke rente dagelijks wordt berekend vanaf de vervaldatum tot aan de datum van volledige betaling, en (ii) de buitengerechtelijke incassokosten van alle aan BluBase verschuldigde bedragen. In geval van betalingsverzuim door de Klant onder enige Overeenkomst is BluBase bovendien gerechtigd (verdere) uitvoering van al haar verplichtingen onder alle Overeenkomsten op te schorten totdat de Klant volledig aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
  • De Klant is niet gerechtigd bedragen die hij uit hoofde van een Overeenkomst aan BluBase verschuldigd is, te verrekenen met bedragen die BluBase uit hoofde van die Overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen Partijen aan de Klant verschuldigd is.
  • BluBase kan, naar eigen goeddunken en op elk moment, eenzijdig (de productie van) Producten stopzetten of wijzigen, en de Catalogusprijzen of de Specificaties van Producten, die beschikbaar zijn voor aankoop door de Klant, wijzigen. BluBase zal zich naar redelijkheid inspannen om de Klant tijdig vooraf schriftelijk op de hoogte te stellen (inclusief door middel van een algemene kennisgeving via haar Website of klantenaccount) van dergelijke materiële wijzigingen. Een dergelijke wijziging van de Producten, Specificaties en Catalogusprijzen heeft geen invloed op de aankooporders die door BluBase zijn bevestigd en die bestaan op de datum waarop een dergelijke wijziging van kracht wordt, tenzij (i) schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen of (ii) een factor waarop de prijs was gebaseerd verandert tussen de datum van bevestiging van de bestelling en de leveringsdatum, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele wijzigingen in (a) de Overeenkomst, (b) de Specificaties of (c) arbeidskosten, grondstofprijzen, belastingen en andere wettelijke lasten of verplichtingen.
  • BluBase kan advies, instructies, trainingen en ondersteuning bieden met betrekking tot het ontwerp, de aankoop, de installatie, het onderhoud of het gebruik van de Producten. BluBase zal zich in redelijkheid inspannen om dergelijke adviezen, instructies, trainingen en ondersteuning te bieden door middel van BluBase haar vakkundigheid, expertise en zorg die men redelijkerwijs mag verwachten van een ijverige, gekwalificeerde en ervaren dienstverlener, maar de Klant is als enige verantwoordelijk voor zijn gebruik van en vertrouwen op dergelijke adviezen, instructies, trainingen en ondersteuning, en alle Specificaties, berekeningen, tekeningen, ontwerpen en andere informatie die in het kader daarvan wordt verstrekt.
  • Hoewel BluBase begeleiding en instructies kan geven over, en (software)tools kan aanbieden voor, de inspectie van locaties en constructies voor de installatie van Producten, de berekening van draagvermogen, en de installatie en het onderhoud van de Producten, is BluBase nooit betrokken bij de installatie van de Producten en is de Klant als enige verantwoordelijk voor dergelijke inspectie, berekeningen, installatie en onderhoud, inclusief door het valideren van dergelijke begeleiding en instructies en de resultaten van dergelijke bovengenoemde middelen. De Klant, noch enige andere partij, kan enige rechten ontlenen aan dergelijke adviezen, richtlijnen of instructies die door BluBase worden verstrekt, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) berekeningen die door BluBase worden uitgevoerd.
  • De Klant vrijwaart hierbij BluBase en haar Gelieerde Ondernemingen en zal hen schadeloosstellen voor alle Verliezen die zij kunnen lijden als gevolg van vorderingen met betrekking tot het gebruik van ontwerpen, tekeningen, berekeningen of andere hulpmiddelen die door BluBase in verband met de Producten zijn verstrekt.
  • In het geval dat BluBase een derde inschakelt voor inspectie van een locatie om de oorzaak van eventuele gebreken vast te stellen, is BluBase gerechtigd om alle redelijke kosten voor een dergelijke inspectie door te berekenen aan de Klant, of aan een andere partij die verantwoordelijk is voor de installatie van de Producten, in het geval dat de derde inspecteur vaststelt dat de oorzaak van de gebreken ligt in een installatiefout of een andere niet-naleving van instructies, richtlijnen of advies verstrekt door BluBase in verband met het gebruik van de Producten.
 • INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  • Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen Partijen, berusten alle Intellectuele Eigendomsrechten in en op de Producten, de BluBase Merken, en alle andere werken, materialen (inclusief software) of documentatie die door BluBase ter beschikking worden gesteld krachtens een Overeenkomst (inclusief wanneer deze door Blubase voor de Klant op diens kosten zijn ontwikkeld), of die door BluBase worden gebruikt bij de uitvoering van een Overeenkomst, inclusief alle verbeteringen, vertalingen, wijzigingen of afgeleide werken die daarop betrekking hebben, uitsluitend bij BluBase of diens derde licentiegevers. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in een Overeenkomst, verleent BluBase de Klant geen licentie, recht of belang in, of enige overdracht van dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten.
  • De Klant zal geen van de Producten wijzigen, de BluBase Merken die op, in of in verband met Producten worden gebruikt niet beschadigen, verwijderen, verbergen of anderszins veranderen, en geen andere handelsmerken of markeringen dan de BluBase Merken op een Product aanbrengen. De Klant zal voorts niet (i) handelen op een wijze die de Intellectuele Eigendomsrechten van BluBase ongeldig maakt of daarmee niet consistent is, of die de onderscheidende kwaliteiten van de BluBase Merken, of BluBase’s reputatie of goodwill in dit verband, of BluBase’s bedrijf of handelsnaam kan schaden, noch (ii) zich verzetten tegen de geldigheid van BluBase Merken of trachten (direct of indirect) enige eigendomsrechten op BluBase Merken (geheel of gedeeltelijk) te registreren of te doen gelden in enige jurisdictie, of proberen (direct of indirect) handelsnamen, handelsmerken, product- en dienstnamen, merken, logo’s, domeinnamen of andere tekens te registeren, eigen te doen gelden of te gebruiken die naar de mening van BluBase (redelijkerwijs handelend) identiek of verwarrend gelijk zijn aan (enig element van) de BluBase Merken.
  • Op eerste verzoek van BluBase dient de Klant enige en alle gegevens bedoeld in Artikel 9.1 binnen de door BluBase gestelde redelijke termijn te retourneren.
 • VERTROUWELIJKHEID
  • Artikel 10.1 is niet van toepassing op informatie waarvan de Ontvangende Partij kan aantonen dat deze:
   • zich in het publieke domein bevindt of daar later in terechtkomt, anders dan als gevolg van een schending van Artikel 10.1;
   • door de Ontvangende Partij is ontvangen of vervolgens wordt ontvangen van een derde partij te goeder trouw die ten aanzien van die informatie geen geheimhoudingsplicht heeft;
   • door de Ontvangende Partij onafhankelijk is ontwikkeld of wordt ontwikkeld zonder gebruikmaking van Vertrouwelijke Informatie; of
   • eerder bekend was bij de Ontvangende Partij zonder enige verplichting tot geheimhouding.
  • De geheimhoudingsverplichtingen volgend uit Artikel 10.1 beperken niet de openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie (a) die vereist is met het oog op de verdediging of handhaving van de rechten van een Partij uit hoofde van een Overeenkomst in rechte, of (b) die vereist wordt door de wet of door een regel van een noteringsautoriteit of effectenbeurs waaraan een Partij is onderworpen of zich onderwerpt, of door een rechtbank, arbiter, toezichthoudende autoriteit of overheidsinstantie met relevante bevoegdheden waaraan een Partij is onderworpen of zich onderwerpt.
 • 11.           DATABESCHERMING
  • Voor de toepassing van dit Artikel 11, hebben de termen “persoonsgegevens”, “verwerkingsverantwoordelijke” en “verwerken” (met inbegrip van vervoegingen daarvan) dezelfde betekenis als die daaraan is gegeven in de AVG.
  • Elke Partij erkent dat zij een verwerkingsverantwoordelijke is met betrekking tot alle persoonsgegevens van of afkomstig van de andere Partij die door deze eerstgenoemde Partij worden verwerkt bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst, en dat zij deze gegevens zal verwerken in strikte overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de AVG, voor zover deze van toepassing is).
  • De Klant erkent en stemt ermee in dat BluBase de persoonsgegevens van of afkomstig van de Klant zal verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring van BluBase zoals beschikbaar gesteld op de Website, welke privacyverklaring van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.
  • Elke Partij verklaart en garandeert dat:
   • zij rechtsgeldig is opgericht en geldig bestaat onder het toepasselijke recht van het land van haar oprichting;
   • zij de vereiste bevoegdheid, hoedanigheid, en autoriteit heeft, en alle benodigde toestemmingen, vergunningen en licenties heeft verkregen, om Overeenkomsten aan te gaan, uit te voeren en aan aar verplichtingen onder elke Overeenkomst te voldoen; en
   • het aangaan en uitvoeren van een Overeenkomst niet in strijd is en zal zijn (of een schending door enige Partij veroorzaakt) met (i) enig toepasselijk recht, (ii) haar oprichtingsdocumenten, of (iii) enige overeenkomst, licentie of instrument dat haar of een van haar activa bindt.
   • bij levering, de Producten nieuw zullen zijn (en dus niet gebruikt of gerenoveerd), en de eigendom van de Producten vrij zal zijn van pandrechten, zekerheidsrechten, lasten, bezwaringen en andere beperkingen behoudens zoals uiteengezet in Artikel 5.3; en
   • gedurende de Garantieperiode de Producten, met inachtneming van Artikel 12.3, vrij zijn van materiële gebreken in materialen of vakmanschap en in wezen voldoen aan hun relevante Specificaties.
  • 12.2 met betrekking tot de Producten zijn onderworpen aan de Garantievoorwaarden en de verdere bepalingen van dit Artikel 12, en de Klant zal de garantieprocedure volgen zoals uiteengezet hier (Garantievoorwaarden) om recht te kunnen hebben op enig rechtsmiddel met betrekking tot Gebreken. De rechtsmiddelen zoals uiteengezet in de Garantievoorwaarden vormen, voor zover als onder het toepasselijke recht is toegestaan, de enige aansprakelijkheid van BluBase en de enige rechtsmiddelen van de Klant met betrekking tot Producten met Gebreken.
  • Voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht en tenzij anders bepaald in een Overeenkomst of deze Algemene Verkoopvoorwaarden, worden alle expliciete of impliciete verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot de Producten, met inbegrip van hun conformiteit met de Overeenkomst, kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid of niet-inbreuk, uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Onverminderd de bepalingen van Artikel 12 en onder voorbehoud van de verdere bepalingen van dit Artikel 13, is de aansprakelijkheid van BluBase onder een Overeenkomst voor schade die door de Klant is geleden beperkt tot het laagste van het bedrag (a) dat de Klant onder de Overeenkomst heeft betaald met betrekking tot de Producten waarvoor de schadevergoeding wordt gevorderd en (b) dat wordt ontvangen door BluBase onder een verzekering van BluBase met betrekking tot de betreffende schade.
  • De aansprakelijkheid van BluBase onder enige Overeenkomst voor winstderving, verlies van inkomsten, verlies van verwachte besparingen, verlies van goodwill, verlies van zakelijke kansen, bedrijfsonderbrekingen of enige andere indirecte schade of verlies is uitgesloten.
  • Niets in deze Algemene Verkoopvoorwaarden of in een Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van een Partij uitsluiten of beperken voor enige schade of enig verlies als gevolg van haar opzet, bedrog, bewuste roekeloosheid, of die anderszins niet rechtmatig kan worden uitgesloten of beperkt op grond van dwingende bepalingen van toepasselijk recht.
 • OVERMACHT
  • Indien een Partij door een Overmachtssituatie wordt vertraagd of verhinderd om aan haar verplichtingen uit een Overeenkomst te voldoen, dan wordt de verplichting om aan die verplichtingen te voldoen opgeschort voor zover de nakoming door die gebeurtenis wordt vertraagd of verhinderd. De betreffende Partij zal, zodra dit redelijkerwijs mogelijk is na kennis te hebben genomen van de Overmachtssituatie, de andere Partij schriftelijk op de hoogte stellen van de Overmachtssituatie en de gevolgen van de Overmachtssituatie op haar vermogen om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen.
  • Elke Partij zal haar redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de Overmachtssituatie voor de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst te voorkomen en te beperken, en zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, na het einde van de Overmachtssituatie de andere Partij schriftelijk op de hoogte stellen dat de Overmachtssituatie is beëindigd en de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst hervatten.
 • BEËINDIGING
  • Onverminderd eventuele rechten tot beëindiging waarin een Overeenkomst of het toepasselijk recht voorziet, kan een Partij, onverminderd haar andere rechten of rechtsmiddelen, een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij als de andere Partij:
   • een beheerder, curator, of administratieve curator heeft aangesteld voor de vennootschap of een substantieel deel van haar activa;
   • wordt ontbonden of een resolutie aanneemt of een besluit tot ontbinding of liquidatie neemt (anders dan met het oog op een fusie of herstructurering, te goeder trouw verricht), of een bevoegde rechtbank een bevel daartoe geeft;
   • onderworpen wordt aan een overheidsbevel of een verzoek om insolventie of faillissement;
   • niet in staat is haar schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden; of
   • stopt (of dreigt te stoppen) met het uitoefenen van haar ondernemingsactiviteiten.
  • De beëindiging of het verstrijken van een Overeenkomst heeft geen invloed op (i) eventuele opgebouwde rechten of verplichtingen van een Partij onder de Overeenkomst die bestaan op het moment van een dergelijke beëindiging of afloop, of (ii) de voortzetting van die bepalingen van de Overeenkomst die noodzakelijk zijn voor de interpretatie of handhaving van de Overeenkomst of die door hun bewoordingen of aard redelijkerwijs bedoeld zijn om voort te bestaan.
 • TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
  • Op deze Algemene Verkoopvoorwaarden en, tenzij in een Overeenkomst anders is bepaald, op elke Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing. De toepassing op enige Overeenkomst van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
  • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen, zal elk geschil, vordering of onenigheid met betrekking tot deze Algemene Verkoopvoorwaarden of een Overeenkomst, of de schending, beëindiging, handhaving interpretatie of geldigheid daarvan, hetzij contractueel of niet-contractueel, dat niet in der minne kan worden opgelost, uitsluitend kunnen worden aangebracht bij de bevoegde rechtbanken van het arrondissement in Overijssel, Nederland, op voorwaarde dat BluBase in spoedeisende zaken bovendien het recht heeft om een voorlopige voorziening te vragen bij een rechtbank die bevoegd is onder het toepasselijke recht.

Laatst gewijzigd:  30 januari 2024.